WAC Renkum

Doelstelling

De WAC Renkum beoordeelt nieuwbouwplannen en verbouwplannen van woningen en (zorg)instellingen. Met name plannen die betrekking hebben op woningen in de sociale sector. Uitgangspunt hierbij is het belang van de toekomstige bewoners.
Alle bouwplannen moeten voldoen aan de wet; in het Bouwbesluit zijn de basiseisen vastgelegd. De WAC gaat echter een stap verder en bekijkt de plannen door de ogen van de toekomstige bewoners. Hierbij letten we op een aantal punten:

  • afmeting van ruimtes, is een vertrek goed te gebruiken waarvoor het bedoeld is, kun je er eventueel ook andere
    dingen in doen (flexibiliteit);
  • indeling van de woning, hoe liggen vertrekken ten opzichte van elkaar, looplijnen, bergruimte, enz.
  • plaatsing van apparatuur, verwarmingselementen, schakelaars, lichtpunten en dergelijke;
  • ventilatie mogelijkheden;
  • buitenruimte bij de woning, tuin en buitenberging, bereikbaarheid, achterom, enz.;
  • maar we beoordelen ook de woonomgeving, parkeerplekken, voorzieningen, groen, enz.
Werkwijze

Elk nieuwbouwplan of verbouwplan wordt door minimaal twee leden van de commissie beoordeeld, zij stellen een concept advies op. Dit concept advies wordt in de maandelijkse commissievergadering besproken , waarna het advies wordt uitgebracht aan de opdrachtgever, meestal het college van B&W.
Alle leden van de WAC hebben een basisopleiding gevolgd “Advisering voor de woningbouw”. De kennis wordt op peil gehouden middels doorlopende bijscholing. Hiervoor worden er regelmatig cursussen gevolgd, themadagen bezocht en studiebezoeken afgelegd aan relevante (bouw)projecten.
De WAC is aangesloten bij een landelijke koepelorganisatie. Deze koepelorganisatie verzorgt opleidingen en cursussen voor basiskennis, maar ook op specifiek deelgebieden. Ook heeft de koepelorganisatie een checklist ontwikkeld die bruikbaar is voor alle nieuwbouwprojecten. Deze checklist is door leden van aangesloten commissies te gebruiken via internet. Omdat de koepelorganisatie de checklist voortdurend actualiseert, werkt iedereen dus altijd met de meest recente versie.
Daar waar nuttig of nodig werkt de WAC Renkum samen met de koepelorganisatie of met andere lokale woonadviescommissies.
Jaarlijks wordt een jaarverslag gemaakt van de werkzaamheden van het afgelopen jaar.

Advies aan derden

Behalve de advisering aan het college van B&W van de gemeente Renkum, heeft de woonadviescommissie de mogelijkheid ook over bouwplannen aan derden te adviseren. Het kan zijn dat een architect of projectontwikkelaar al in een vroeg stadium het advies van de WAC wenst over een plan. Meer informatie kunt u vragen door te mailen aan: info@wacrenkum.nl

Basis

De Woonadviescommissie Renkum (WAC Renkum) is een door het college van Burgemeester en Wethouders ingestelde commissie op basis van artikel 84 van de gemeentewet. Dit houdt onder meer in dat de burgemeester, leden van het college en leden van de gemeenteraad zelf geen lid kunnen zijn van de WAC. De openbaarheid van de vergaderingen wordt geregeld door het college van B&W. In principe zijn de vergaderingen niet openbaar. De kosten voor het functioneren van de WAC worden gedekt door een gemeentelijke budgetsubsidie. Over de wijze van werken zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een convenant.
Naast het convenant met de gemeente Renkum heeft WAC Renkum ook een convenant over samenwerking gesloten met woningcorporatie Vivare.